برنامه صدا وسیمای اهواز , 16.12.2023
یاسین اهوازی و جمشید امیری از اعضای همبستگی فراگیر.