این بیست و پنجمین خبرنامه کارگری است. خبرنامه از شماره ۱۵ به صورت فصل‌نامه منتشر می‌شود.
تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سلامت در محل کار، انواع تبعیض در حوزه کارگری، مسائل مربوط به کار زنان، کودکان کار، بیکاری، تعویق و یا عدم پرداخت دستمزدها، و نیز موضوع سازماندهی و اعتراضات کارگری.
زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می‌کند. خبرنامه‌های زمانه می‌کوشند یک «تصویر بزرگ» از
موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند. گزارش پیشِ ‌رو رخدادها و روندهایی را در محدوده تقریبی بهار ۱۴۰۲/ آوریل تا ژوئن ۲۰۲۳ در برمی‌گیرد. خبرنامه مدعی پوشش کامل همه رخدادها نیست.
در زمستان ۱۴۰۱ ما پنجمین خبرنامه سالانه زمانه را منتشر کردیم. موضوع آخرین گزارش ویژه ما سوختبران بلوچ بود.
تمامی خبرنامه‌ها و ویژه نامه‌ها را می‌توانید از صفحه حقوق کارگران زمانه دریافت کنید.

https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2023/06/LaborRightsReport-no25-April-June2023fa.pdf