مهدی محمد برادر نرگس محمدی: نرگس به من زنگ زد، دو بار قطع کردند. دفعه دوم ترکی صحبت میکردیم باز هم قطع کردند/ ویدئو