گروهی از کاربران کورد توییتر با #FreeKurdishActivists ضمن محکومیت بازداشت جمعی و گسترده فعالان کورد  در هفته‌های اخیرخواستار آزادی بازداشتشدگان شدند. در چند هفته گذشته نیروهای امنیتی بیش از ۷۰ شهروند کورد را بازداشت کردهاند.

موج گسترده دوباره شهروندان کورد از هفته دوم دی ماه آغاز شده است، سرکوبهای اخیر در ادامە سیاستهای کوردستیزی وکوردهراسی رژیمهای مختلف ایران است کە بالغ بر ٩٠ سال است علیە کوردها اعمال میشود.

در همین حال در روزهای گذشته خانواده تعدادی از بازداشت‌شدگان در مقابل پادگان المهدی سپاه ارومیه تجمع کرده و خواستار اطلاعاز وضعیت و اتهام اعضای خانواده خود شده بودند.

.