به دنبال خروج نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان اش در ناتو یورش خونبار نیروهای جنایت کار و تروریست طالبان با کشتار جوانان وربودن زنان  ابعادی گسترده تر پیدا کرد .با ایجاد ترس و وحشت در بیش از صد وپنجاه شهر طی سه هفته حکومت های محلی یکی پس از دیگری یا تسلیم شدند و یا سقوط کردند فرار اشرف غنی به تاجیکستان و تسخیر ارگ ریاست جمهوری سرانجام به فروپاشی دستگاه حکومتی فاسد وناکارای دست نشانده منجر شد.وزرا و مسئولین بالای ارتش و دستگاه اداری – امنیتی چند صد هزار نفره ای که طی بیست سال اشغال مستشاران امریکائی و هم پیمانان اش با هزینه های گزاف میلیاردی پرورده شده بودند ، فرار را بر قرار ترجیح دادند  .بار دیگر جهان شاهد بازگشت نیروهای واپسگرای افراطی – مذهبی و استیلای سلطه مردسالاران زن ستیزی شد که بیست سال پیش با اشغال افغانستان بوسیله نیروهای نظامی آمریکا وهم پیمانانش به بهانه «دفاع از حقوق زنان» و « استقرار دموکراسی » از سریر قدرت رانده شده بودند و امروز با تغییر استراتژی پنتاگون و اتاق‌های فکری دستگاه اداری آمریکا برای حفظ منافع این کشور در رقابت با قدرت های جهانی ومنطقه ای ، با قرار ومدارهای پنهانی ترامپ با سران طالبان در مذاکرات دوحه اکنون توسط بایدن به اجرا گذاشته می شود با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بار دیگر پس از چهل سال جنگ ، بمباران ، کشتار وخونریزی باز مردمان این سرزمین گوشت دم توپ کشاکش های نوین قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه ای  در اسارت نیروهای فاشیست مذهبی در می‌آیند .

ما جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران فدرال خودمان را با مردمان آزادی خواه ودموکرات افغانستان در راه تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای تحقق آزادی ، برابرحقوقی وعدالت اجتماعی به قصد برقراری صلح ورفاه برای شهروندان افغانی همدل و همراه می‌دانیم و با تأسف و تاثر عمیق از این تحول غم انگیز نگران سرنوشت تیره وتار فردی و اجتماعی هستیم که تحت حاکمیت تمامیت خواه مذهبی در انتظار مردمان افغانستان کشور همسایه ایران در کمین ست .ما بنا به پیوندهای تنگاتنگ و متنوع تاریخی ، فرهنگی  ، سیاسی و… در این وضعیت بسیار سخت همدرد و هم سرنوشت می‌دانیم 

بر این باوریم که رهائی از سلطه نیروهای ارتجاعی جهانی ، منطقه ای و کشوری در گرو همیاری وهمبستگی افراد ، نیروها ، سازمان ها و احزاب آزادی خواه ودموکرات طرفدار واقعی حقوق بشر است و به عنوان بخشی از مردم ایران در این موقعیت فاجعه بار حمایت و پشتیبانی از خواست ها ومطالبات آوارگان ، فراریان و پناه جویان افغانی را وظیفه مبرم خود می‌دانیم .

ما با هم هستیم نترسیم

همبستگی ما توانمند تر از قدرت آنهاست

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران فدرال