این روزها در ایران در واکنش به تنگنای معیشتی، عدم پاسخگویی حاکمیت به مطالبات برحق فرهنگیان، کارگران و سایر اقشار کم درآمد، بحران عمیق زیست محیطی و بویژه کمبود آب، کف خیابان را به محل اعتراضات گسترده مردم تبدیل کرده است. این تظاهرات  با عکس العمل شدید نیروهای سرکوبگر مواجه گردیده است.

در شرایطی معترضان خواهان بهبود وضعیت زندگی اسفبار خود ھستند که فساد گسترده، بیکاری،  فقر و تبعیض سراسر کشور را فرا گرفته است. طبق گزارش‌ها ،  اعتراضات و حق طلبی مردمان ایران در بیشتر شهرهای کشور در جریان است.

نیروهای سرکوبگر امنیتی با این اعتراضات ، با خشونت و بیرحمانه برخورد کرده اند. در بعضی از شهرستانها علاوه بر استفاده از گازاشک آور با گلوله جنگی به معترضان تیراندازی و حمله شده است.

براساس گزارشها تا کنون جمعی  از معترضین توسط نیرو های سرکوبگربازداشت و به نقاط نا معلومی منتقل شده‌اند. حاکمان در تهران علاوه بر سرکوب معترضان در داخل کشور در سطح منطقه ای نیز دست به ماجراجوییهایی زده اند در این راستا همزمان با سرکوب شدید در داخل، حملات توپخانه ای و موشکی خود را علیه احزاب کُردستان ایران  ساکن در اقلیم کُردستان عراق  انجام داده اند که خوشبختانه تلفات جانی در پیش نداشته است.

رژیم با این اقدامات می کوشد مسائل عدیده داخلی را به خارج از مرزها مرتبط نموده و از این طریق راه را برای سرکوب بیشتر  باز نماید.

رفتار حاکمان ایران، این کشور را به کانون بحرانھای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه و جھان تبدیل کرده است و جمهوری اسلامی نه تنها کلیه حقوق مدنی را از مردمان ایران کاملا سلب کرده است،  بلکه همزمان عامل ناامنی و ایجاد تنش در سطح منطقه نیز میباشد.

در شرایط کنونی بە دلیل بحران‌های اقتصادی که در واقع حاصل کردار جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران است، سلب حقوق اقتصادی از مردمان ایران ، بە خصوص اقشار کم درآمد جامعە  ، باعث شدە است کە بالغ بر  ۷۰٪ جامعه ایران در تنگنای معیشتی قرار بگیرند. محرز است که رعایت حقوق اقتصادی مردم توسط حاکمیت و حکومتداری براساس کسب حداکثری حقوق اقتصادی  یکی از موضوعهای دولت مداری مدرن است۔ رژیم جمهوری اسلامی اما، ابتدایی ترین خواستهای اقتصادی مردم را با سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ می دهد.

از جنبه سیاسی ـ امنیتی و حقوق بشر نیز مردمان ایران در بدترین وضعیت قرار دارند۔ مردم حق مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی را ندارند، و از هیچ نوع امنیتی برخوردار نیستند. جمهوری اسلامی مرتبا ابتدایی ترین مبانی حقوق بشر را نقض می‌کند و مردم ازابتدائی ترین حقوق خود محروم هستند.

سیاست جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها ، سیاستی ضد آزادی فردی و اجتماعیست و همگان شاهد آن هستیم که جمهوری اسلامی چه در قوانین رسمی کشور و چه در تولید و بازتولید فرهنگ مردسالارانه به نفع تبعیض جنسیتی علیه زنان و به نفع تداوم فرهنگ ناعادلانه ضد برابر حقوقی زنان با مردان عمل می کند.

ناکارآمدی حاکمیت سود جو و فاسد که خود نقش مستقیم در تشدید بحران زیست محیطی داشته و دارد ، با فساد موجود در ساختار و عمل وعدم تعهد به بهبود اوضاع، شرایطی را از جنبه زیست محیطی ایجاد کرده است؛ که در آن مردم بصورت روزانه هزینه‌های سنگین روانی، بهداشتی و مادی را به دلیل وجود بحران محیط زیستی پرداخت می‌كنند.

در عرصه فرهنگی، حکومت طی بیش از چهار دهه، نه تنها فرهنگ به غایت عقب مانده حکومتی را با صرف هزینه های گزاف ترویج و تبلیغ کرده است، بلکه با تعابیری مانند نفوذ فرهنگی، جنگ نرم و غیره در عمل کلیه حقوق فرهنگی مردمان ایران را از آنها سلب کرده و  مقوله فرهنگ را به یک موضوع امنیتی تبدیل کرده است.

واقعیت امروز ایران این است که رژیم جمهوری اسلامی در هر سطحی ناکارآمدی خود را از طریق سرکوب و افزایش خفقان، پوشش می‌دهد.سرکوب بی‌پایان و امنیتی کردن کلیه موضوعات زندگی مردم در جامعه و همچنین سلب مداوم حقوق اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از مردمان ایران، جامعه ایران را به سوی وضعیت انفجاری رسانده است. در چنین شرایطی اعتراضات مستمر و روزانه مردمان ایران بخوبی نشان می دهد که آنان خواهان تغییروضعیت موجود بطور بنیادی میباشند.

در جامعه ای که بیش از چهل سال ابتدایی ترین حقوق مردم از جمله آزادیهای اجتماعی، آزادی اندیشه و حق تحزب سلب شده، و ‌تبعیض جنسیتی ، ملیتی، مذھبی و عقیدتی ماهیتی تدوین شده و قا‌نونی در این رژیم دارد، راهی جز مبارزه  مردمان سرتاسر ایران علیه این رژیم و عبور از آن وجود ندارد.

ما سه ائتلاف سیاسی امضاء کننده این بیانیه ، ضمن محکوم کردن سرکوب مردمان ایران توسط جمهوری اسلامی، از اعتراضات مردمی در ایران با تمام توان دفاع کرده و جمهوری اسلامی را عامل تمامی نابسامانیهای موجود و تضییع حقوق سیاسی، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی مردمان ایران می دانیم.

ما براین باور هستیم که تحقق خواستهای مردمان ایران با حضور جمهوری اسلامی در قدرت دولتی به سرانجام نخواهد رسید، بنابراین اپوزیسونی که برای شکل دهی به جمهوری، دموکراسی، جدائی دین و دولت و فدراتیو در آینده ایران مبارزه می کند، باید از سد جمهوری اسلامی ایران عبور نماید

 

کنگره ملیتھای ایران فدرال

شورای دموکراسیخواھان ایران

ھمبستگی برای آزادی و برابری در ایران

تاریخ: ۲۴ اردیبھشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ ماه مئی ۲۰۲۲