همگام با ایرانیان سراسر جهان در سالگرد  مهسا امینی و همراه با انقلاب زن، زندگی، آزادی به خیابان باز خواهیم گشت

شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ شروع ساعت ۱۳ در شهر کلن آلمان