به دنبال مرگ هولناک مهسا امینی به دست نیروهای سرکوبگرگشت ارشاد کاسه صبر مردم چنان لبریزشد که در زمان کوتاهی شهرهای کشور به مرکز اعتراضات بسیاروسیع علیه ظلم و بیدادگری رژیم جمهوری ا سلامی تبدیل شدند. ازهمان آغاز، شدت عمل ووحشیگری جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات کف خیابان هر روز قربانیان تازه ایی رابه لیست جانباختگان راه رهایی و دمکراسی در ایران اضافه میکرد.

حدیث نجفی، دختر۲۳ ساله ایی از کرج،که رهائی از ستم و جور حکومت اسلامی و برای آزادی و برابری به این

اعترضات پیوسته بود، در هشتمین روز اعتراضات مردم علیهاستبداد دینی،یعنی در روز۳۰شهریور۱۴۰۱و حدود ساعت۲۰هدف ۶ گلولهء نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان باخت. رفتار ارگانهای امنیتی رژیم بعد از مرگ حدیث نجفی بسیارنفرت انگیزبود. مادر حدیث خود میگوید: “پیکرحدیث را تحویل ندادند تا تعهد گرفتند که موضوع رسانه ای نشود و به گویندبه مرگ طبیعی بود. حتی سر خاک هم نیروهای امنیتی اجازه ندادندبا صدای بلند داد بزنیم و گریه کنیم تا حداقل سبک شویم”.

اینک چهلمین روز شهادت حدیث نجفی فرا رسیده است. ما نیزبه حکم وظیفه میهنی خود، ضمن ابراز تسلیت به خانواده حدیث نجفی، با تمام توانمان چهلمین روز شهادت حدیث نجفی را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم جهل و جنایت حاکم تبد

یل میکنیم و از تمام مردم برای پیوستن به این اعتراضات خیابانی دعوت به عمل میآوریم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۱۰

بان ۱۴۰۱اول نوامبر ۲۰۲۲