همراهان گرامی متحد در حزب دمکرات کردستان ایران؛

وحدت مجدد دو پاره این حزب تاریخی منطقه را به ھمه رزمندگان حقوق ملی دموکراتیک ملت کُرد و به تک تک اعضا و رھبری ھم اکنون این حزب یگانه که برای به ثمر رسیدن آن علیرغم همه ناملایمات و موانع، با خستگی ناپذیری تحسین برانگیزی تلاش بی شائبه و شجاعانه نمودند صمیمانه تبریک و تھنیت عرض می‌کنیم.

وحدت مجدد شما نشان داد که امر پایبندی به ارزش‌های تاریخی و همچنین مقدم دانستن منافع جنبش مبارزاتی در راه تحقق اهداف دمکراتیک و عادلانه حزب شما، تعیین‌کننده می‌باشد. این امر از همان فردای شکاف در میان صفوف شما، که می‌تواند در مقاطعی از حیات یک حزب رخ دهد، با پیگیری خستگی‌ناپذیری در هر دو طرف خود را نشان میداد.

تلاش‌های جداگانه هر دو بخش حزب دمکرات در راه تحقق آرمان و اهداف تاریخی آن نیز نه تنها متوقف نشدند که هر طرف به سهم خود در راستای آن فعالیت و مبارزه را ادامه دادند.

همراهی و همگرائی با جنبش‌های دیگر ملیت‌ها از یک طرف و از طرف دیگر با نیروهای آزادی‌خواه، دمکرات و چپ در سراسر ایران که دل در گرو آزادی و دموکراسی همراه با تامین حقوق دمکراتیک و عادلانه ملیت‌های ایران در مناسباتی دموکراتیک و پلورالیستی دارند، موجبات بوجود آوردن هم‌پیمانی و اتحاد و ائتلاف در میان آنها بود. نقش حزب دمکرات کردستان ایران در ایجاد کنگره ملیت‌های ایران فدرال و نقش حزب دمکرات کردستان در شکل‌گیری شورای دموکراسی خواهان ایران غیر قابل انکار است. مشارکت فعال هر دو پاره ی این حزب در ایجاد ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» و تدوین پلاتفرم آن، نشانه دیگری از عزم دو طرف برای هرچه مهیاتر کردن زمینه های همکاری و همراهی مشترک به شمار می‌رود.

امروز این روند به ثمر نشسته و ما در کمال خشنودی شاهد گردهم‌آئی هر دو بخش در یک حزب واحد می‌باشیم و از این که نقش ولو محدودی بر تقویت زمینه های وحدت ایفا کرده باشیم، به خود می‌بالیم، اما یادآور می‌شویم که عزم و اراده دو طرف برای فائق آمدن بر پراکندگی و وحدت مجدد، عامل اصلی این فرجام خجسته، می‌باشد

ما همراهان شما در این سه ائتلاف سیاسی بر این باور هستیم که وحدت شما، نه تنها عزم مشترک ما در راه تحقق اهداف مشترک و اعلام شده را دو چندان می‌کند، بلکه با توجه به نقش و موقعیت حزب شما و همچنین جنبش ملی – دموکراتیک در کردستان ایران، صفحه نوینی از مبارزه مشترک و همکاری‌های پایدار در مبارزه مردمان ایران برای رهائی از حکومت استبدادی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و دمکراسی را باز می‌نماید که حاصل آن، گسترش تلاش و مبارزه مشترک و موفقیت روزافزون در راه گردآوری همه نیروهای معتقد به مولفه‌هائی چون جمهوری، دموکراسی، فدرالیسم و جدائی دین و دولت در یک پلاتفرم مشترک باشد.

ما بار دیگر وحدت مجدد صفوف دو حزب دمکرات را تبریک می‌گوئیم.

 

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۱ شهريور ۱۴۰۱ – ۲۳ اوت ۲۰