دستگیریهای اخیر در مناطقی از ملیتهای به حاشیه رانده شده، از جمله زارا محمدی در کردستان و علیرضا فرشی درآذربایجان، به جرم تدریس، ترویج و توسعه زبان مادریشان و تحت عنوان «به خطر انداختن امنیت ملی» بخشی از اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی برای گسترش سلطه تمامیت خواهانه و استمرار ظلم وستم بر مردمان ایران است.

به رسمیت شناختن حقوق زبانی گروه های انسانی که در چالش های اجتماعی و زیست محیطی شان طی هزاران سال از تاریخ خویش، خالق زبان برای ارتباط برقرار کردن در میان خود و میراثی برای بشریت گشته اند، بر مبنای منشور و کنوانسیونهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله حقوق طبیعی انسان و و بویژه حقوق کودکان متعلق به هر گروه زبانی، محسوب میشوند۔

درکشورایران، از آغاز دوران پهلوی و امروز در حیات جمهوری اسلامی، حاکمان تلاش کردهاند که با پایمال کردن این حق اولیه انسانی با کاربست سیاستهای همانند و یکسان سازی اجباری(آسیمیله) ، تلاش بر هویت زدایی تاریخی و سلطه سیاسی و فرهنگی تمامیت خواهانه خود را درمیان مردمان غیر خودی دراین مناطق داشته اند.

این حکومتهای مرکزگرا همیشه مترصد این بودهاند که آنچه هویت ملی خوانده میشود، در مناطقی که زبان مادریشان زبان فارسی نیست، با زور سرنیزه و قانون آن را اعمال کنند و با زیر پا گذاشتن حقوق زبانی و فرهنگی ساکنان این اقلیم ها، آنها را تحت ظلم و ستم مضاعف قرار دهند. امروزه در دنیا درنظر نگرفتن این حق انسانی جرمی است بس سنگین که متخلفان در آن محکوم به مجازات هستند.

اعمال سیاستهای همانند سازی اجباری(آسیمیلاسیون ) در جهت تک زبانی و تک فرهنگی کردن از طریق اعمال زور، زندان و اعدام، نه تنها کمکی به همبستگی و همگرایی و همزیستی مسالمت آمیزمردمان گوناگون ساکن در یک جغرافیا نمیکند؛ بلکه عاملی در ایجاد تنش های فرهنگی و تمایلات واگرایانه، و نتیجتا در تقابل با همزیستی مسالمت آمیز و علیه ” همبستگی در دگر بودن ها” [Unity in Diversity] خواهد بود۔۔

اجرای سیاستهای حذف حقوق اولیه یک انسان و در ابعادی وسیعتر برنامه ریزی حساب شده برای حذف زبان ها و فرهنگ های مردمان گوناگون یک سرزمین تاریخاً رنگارنگ، جرمی است تاریخی و نابخشودنی که دولتمردان تمامیتخواه و تمرکزگرای حاکم بر ایران، تاوان تاریخی یی جبران ناپذیر را برای این سرزمین تدارک دیده اند۔ زیرا که در طول قرن اخیرشاهد مقاومت پیوسته ملیتهای به حاشیه رانده شده برای حفظ هویت تاریخی شان بوده ایم و این مقاومت تا پیروزی بر تمامیتخواهان تمرکز گرای حاکم، همچنان پا برجا خواهد ماند۔

کنگره ملیتهای ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

15 ما ژانویه2022 برابر با 25 دی ماه 1400