فعالین عرب یک لیست ٣٢١ نفری از بازداشت‌های مربوط به اعتراض به کم آبی منتشر کردند. در این لیست به اسم ،محل دستگیری و تاریخ دستگیری اشارە شده است.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.